ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "“การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Control)”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Control)” ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในยุค Covid -19 สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวและการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคนิคการล้างผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารตกค้าง เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิ (pre-cooling) ของผลิตผลเกษตร การเพิ่มมูลค่าของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยเทคนิค NIRS การจัดการศัตรูรุกรานในโรงคัดบรรจุ การควบคุมการสูญเสียด้านอาหารและการจัดการโลจิสติกส์ การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน ณ อาคารคัดบรรจุ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครและดูรายละเอียด ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1B8rpoyNoYCI9Ww6cKHKn4Dc64HPiB8-k?usp=sharing

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 063-5365651 (นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย)

ภายในวันที่  10 พฤศจิกายน 2563

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น !!


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-20 17:27:21
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 879 ครั้ง