การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกงานใหักับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 8 คน 
ซึ่งได้เข้ามาฝึกงานภายในหน่วยงานของศูนย์วิจัยฯ 
(1) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หลัง)
(2) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
ในหัวข้อ 1. การเตรีมแปลงปลูกผัก                              2. การจัดการแปลงกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว
            3. การเรียนรู้การปลูกกาแฟ                          4. การจัดการแปลงชา

            5. การสีและคั่วกาแฟเบื้องต้น
ในการควบคุมดูแลของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ
1. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม       หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
2. นายถาวร สุภาวงค์        นักวิทยาศาสตร์เกษตร
3. นายประเสริฐ คำออน    นักวิชาการเกษตร
4. นายจรีเมธ อังกสิทธิ์       พนักงานปฏิบัติการ
5. นางสาวพิกุล มูลนิลตา    พนักงานปฏิบัติการ

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามของศูนย์วิจัยฯ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-15 10:02:25
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1212 ครั้ง