การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

ให้นักศึกษาชายที่เกิดระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2543 และไม่จบการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3
1.ยื่นคำรองในระบบอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (QR CODE ในเอกสารแนบ)
2.เตรียมเอกสาร -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (จากสำนักทะเบียน)
                        -สำเนาใบ สด.9 ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง 2 ฉบับ
                        -สำเนาหมายเรียก สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
                        -สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
                        -สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้าน และหน้าที่มีชื่อตนเอง) 1 ฉบับ
3.ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน , 16 และ 20 ธันวาคม 2563
หากนักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนและส่งเอกสารตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป
 


เอกสารประกอบ : Download ผ่อนผัน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-15 09:27:13
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1185 ครั้ง