การค้นหาอัตลักษณ์กาแฟ และให้องค์ความรู้ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ทีมที่ปรึกษา นำโดย ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub  ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมการแปรรูปกาแฟชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ภายใต้กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้าพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ทราบปัญหาและความต้องการของกลุ่มฯ เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ เหมาะสม และได้ผลผลิตที่คงอัตลักษณ์ของกาแฟ และทีมที่ปรึกษายังได้ให้องค์ความรู้ ด้านการผลิต การตัดแต่งต้นกาแฟ แมลงศรัตรูกาแฟ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปกาแฟ โดยมี คุณสุวรรณ เทโวขัติ และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-12 11:51:56
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1398 ครั้ง