ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตรฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตรฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ดังไฟล์แนบ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอหัวข้อโครงงานฯที่ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020
ถึงงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-944641-2
หรือแจ้งยืนยันโดยสแกน QR Code แบบตอบรับข้างต้น ภายในศุกร์วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download CCI_11082563_172924.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-11 17:48:04
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1241 ครั้ง