ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020

ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 ดังไฟล์แนบ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอหัวข้อโครงงานฯที่ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020
ถึงงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-944641-2
หรือแจ้งยืนยันโดยสแกน QR Code แบบตอบรับข้างต้น ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผู้เข้าร่วมประกวดโครงงงาน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-16 17:32:00
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1041 ครั้ง