ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020

เชิญชวนนักเรียนชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร
SMART AGGIE PROJECT 2020 ภายใต้แนวคิด "Go for Smart Agriculture การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม" ส่งข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน และจัดทำโครงงานฯ ส่งเข้าประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล ตลอดจนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการการเกษตรในระดับชุมชุนและระดับประเทศ จากทีมนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงงานฯ

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ
โทร 053-944641-2, 084-4850643 , e-mail : eduagricmu@gmail.com
Line Official (Agricmu) : @txq5858h


เอกสารประกอบ : Download ขยายเวลารับสมัคร รายละเอียดโครงการ Smart Aggie Project 2020_edit13_7_63.pdf Download ข้อเสนอโครงงาน 2020.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-16 17:05:14
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1517 ครั้ง