การค้นหาอัตลักษณ์กาแฟ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทีมที่ปรึกษา นำโดย ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub  ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมการแปรรูปกาแฟชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ภายใต้กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้าพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ทราบปัญหาและความต้องการของกลุ่มฯ เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ เหมาะสม และได้ผลผลิตที่คงอัตลักษณ์ของกาแฟ โดยมีคุณสุวรรณ เทโวขัติ เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-07 22:49:30
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1519 ครั้ง