โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดทำโครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR) ในการนี้ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม) ได้ให้ข้อมูลกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ในหัวข้อย่อย เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-06 14:59:13
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1339 ครั้ง