การอบรมออนไลน์ เรื่อง"การจัดการแมลงศัตรูกาแฟ"

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)​ โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง “"การจัดการแมลงศัตรูกาแฟ" ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง แมลงศัตรูกาแฟ และการป้องกันกำจัด มอดเจาะผลกาแฟ การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ และมีการสาธิต การทำชุดกับดักล่อมอดเจาะผลกาแฟ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ได้สามารถนำไปทดลองทำชุดกับดักล่อมอดเจาะผลกาแฟใช้ในแปลงกาแฟได้เอง ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-30 18:02:55
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1615 ครั้ง