การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

*** นศ.ที่เกิดก่อน พ.ศ.2543 และเคยยื่นขอผ่อนผันฯ ไว้กับ มช. แล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษา ไม่ต้องยื่นเรื่องแต่ให้ไปรับ สด.35 และไปรายงานตัววันตรวจเลือกทุกปีจนจบการศึกษา ***

กลุ่มที่ 1 ยื่นคำร้อง 20 พ.ค. - 20 พ.ย. 63
1.เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 และไม่จบ นศท.ปี 3
กลุ่่มที่ 2 ยื่นคำร้อง 20 ส.ค. - 20 พ.ย. 63 (หากกลุ่มนี้มายื่นก่อน 20 ส.ค. 63 ระบบจะตัดชื่อออก)
1.เกิดก่อน พ.ศ.2543 และไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ
2.เกิดก่อน พ.ศ.2543 และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ แล้ว แต่
2.1 ย้ายคณะภายใน มช. หรือ สอบเข้าปี 1 ใหม่ (เปลี่ยนรหัสนักศึกษา)
2.2 ย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น
2.3 เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ ป.เอก ไม่สามารถยื่นผ่อนผันได้)

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ

https://cmu.to/Evx0n


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-28 14:12:53
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1438 ครั้ง