ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว ฉบับที่ 3"

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้ขยายเวลาการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงให้บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยลัยชั่วคราว ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งคัด จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


เอกสารประกอบ : Download ประกาศแนวปฏิบัติคณะเกษตร กรณีปิด มช. ฉบับท.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-30 16:11:30
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 864 ครั้ง