แจ้งแนวทาง/แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I

 แจ้งแนวทาง/แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I
http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/files/Infopage/432_1.pdf

แนวปฏิบัติการขออักษรลำดับขั้น I สำหรับนักศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-GuidelinesStudent.pdf

คู่มือการใช้งานระบบขออักษรลำดับขั้น I สำหรับนักศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-EbookStudent.pdf

แนวปฏิบัติการพิจารณาการขออักษรลำดับขั้น I สำหรับอาจารย์
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-GuidelinesInstructorRepresentativeAdvisor.pdf

คู่มือการใช้งานระบบพิจารณาการขออักษรลำดับขั้น I สำหรับอาจารย์
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-EbookInstructorRepresentativeAdvisor.pdf


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-29 13:03:56
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 594 ครั้ง