โครงการ Double Degree Program ๒๐๒๐ for Master Degree students at Kagawa University, Japan

 

          ด้วย Kagawa University ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครทุน Double Degree Program for Master Degree ๒๐๒๐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Kagawa University

          จำนวนไม่เกิน ๓ คน โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมถึงประกันอุบัติเหตุวงเงิน ๑,๓๔๐ เยนต่อปี ทั้งนี้ นักศึกษาผู้สนใจสมัครขอรับทุน ให้เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร (Application Guidebook) และกรอกใบสมัคร ส่งยังงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามรายละเอียดดังแนบ

นักศึกษาที่ร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ถือสัญชาติไทย

๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด พร้อมแปลงเอกสารเป็นไฟล์ .pdf)

๑. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกหรือผ้าบนศีรษะ) ขนาด ๓ x ๔ ซม.

๒. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

๓. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC หรือ IELTS)

๔. หนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๕. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

๖. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๗. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึง President of Kagawa University (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๘. ภาพรวม / เนื้อหาคร่าว ๆ อธิบายหัวข้อและแผนการทำวิทยานิพนธ์

๙. รายการ /รายละเอียดผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (เป็นเอกสารแนบประกอบต่างหากจากงานวิจัย)

หากมีการจดสิทธิบัตร ให้แนบสำเนาสิทธิบัตรและบทคัดย่อ (ไม่เกิน ๑๕๐ คำ)

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

๑. นักศึกษากรอกใบสมัครดังแนบ (พิมพ์) พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครส่งงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทาง internet

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ๐ ๕๓๙๔ ๔๖๔๒


เอกสารประกอบ : Download (CMU Applicants)2020 Application form_Final.docx Download (CMU Applicants)2020 Application Guidebook_Final.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-23 14:43:38
เผยแพร่โดย : เจนจิรา ใจตาบุตร | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 994 ครั้ง