ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020

เชิญชวนนักเรียนชั้นม.5 (ที่กำลังจะขึ้น ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร
SMART AGGIE PROJECT 2020 ภายใต้แนวคิด "Go for Smart Agriculture การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม" ส่งข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน และจัดทำโครงงานฯ ส่งเข้าประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล ตลอดจนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการการเกษตรในระดับชุมชุนและระดับประเทศ จากทีมนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงงานฯ


ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ
โทร 053-944641-2, 084-4850643 , 
e-mail : eduagricmu@gmail.com

Line Official (Agricmu) : @txq5858h


เอกสารประกอบ : Download ข้อเสนอโครงงาน 2020.docx Download ขยายเวลารับสมัคร_รายละเอียดโครงการ Smart Aggie Project 2020.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-23 14:14:57
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3132 ครั้ง