ประกาศสานักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562


เอกสารประกอบ : Download ประกาศสำนักทะเบียนSUMMER_62.pdf Download กำหนดการสำคัญ SUMMER_62.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-07 23:38:05
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1128 ครั้ง