ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 62... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 62... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว #มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-28 10:34:29
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1495 ครั้ง