การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หลักสูตร “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา" โดย บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีหนังสือที่ SPSE 100/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ขออนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตร การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) โดยคาเฟ่อเมซอน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการจัดทำโครงการความร่วมมือกันในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(โครงการฯ) ซึ่งหนึ่งในงานของโครงการฯ คือ การจัดหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก บำรุงรักษา การผลิตและการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ในการนี้ บริษัทฯ ร่วมกับ คาเฟ่อเมชอน OR จึงเห็นควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในโครงการฯ โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกาแฟเป็นอย่างคดี ชึ่งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องของโครงการฯ สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการปลูกและกรผลิตกาฟอะราบิกาที่มีคุณภาพได้ เนื้อหาการฝึกอบรมมีรายละเอียดดังนี้ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานกาแฟ สถานการณ์การผถิตกาแฟของไทยและของโลก หลักการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงดูต้นกล้าในเรือนเพาะชำ การปลูกและบำรุงรักษาโรคและเมลง และอื่น ๆ ทำการอบรมระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 จำนวนบุคลากรผู้เข้าอบรม 14 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 15:19:02
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1477 ครั้ง