ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2562

             คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้จัดให้มี “รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลของผู้ปฏิบัติงานฯ ยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
       1. รางวัลผลงานวิจัยเด่น
       2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด
       3. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
           - สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี
           - สำหรับผู้มีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไป
       4. รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ 


1. รางวัลผลงานวิจัยเด่น 
         เป็นผลงานวิจัยหรือนักวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้วิจัยหลักที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับรางวัลในปีงบประมาณนั้น ๆ 

2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด
         2.1 เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติภายในปีงบประมาณนั้น ที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด ในฐานข้อมูลสากล ISI เท่านั้น ซึ่งต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) หรือผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) 
         2.2 เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว และปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่ประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน

3. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 
         3.1 เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ซึ่งต้องเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) หรือผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author)
         3.2 เป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี งบประมาณ นับจากปีที่ประกาศรางวัล ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ค่า Impact Factor  ตามที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลสากล ISI เท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมการอ้างอิงผลงานวิจัยตนเอง (Self Citation) 
         3.3 ในกรณีที่นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเท่ากัน ให้พิจารณาจากค่า Impact factor ของวารสารที่มีค่าสูงกว่า

4. รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
         4.1 เป็นผลงานวิจัย/บริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม / หน่วยงานราชการ / ภาคธุรกิจ / ภาคอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
          4.2  พิจารณาจากผลงานสะสมในระยะ 3 ปี จนถึงปีที่พิจารณา 

      กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นฯ ไปยังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ โทร 44090

 


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-20 09:45:37
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 960 ครั้ง