แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่ารับรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ/นักวิจัยชาวต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้บริหารคณะได้ตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคณะไปสู่ความเป็น Smart Agriculture ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานให้อยู่ในบริบทของความเป็นนานาชาติ คือ การเชื้อเชิญอาคันตุกะชาวต่างชาติมาเยือนคณะเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน เมื่อคณะมีอาคันตุกะมาเยือน ในฐานะเจ้าบ้านตามธรรมเนียมปฏิบัติคณะหรือหน่วยงานภายในคณะก็จะต้องให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกียรติแก่อาคันตุกะดังกล่าว ดังนั้น หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนค่ารับรองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังปรากฏในไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง โดยยื่นเอกสารให้ครบถ้วนและส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและเข้าเกณฑ์ตามแนวปฏิบัตินี้เท่านั้น 


เอกสารประกอบ : Download regularity_finance_other_40.pdf Download แนวปฏิบัติ_v2.pdf Download บันทึกข้อความขอเบิกค่ารับรอง.docx Download IRU01_2019.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-01 10:02:25
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 876 ครั้ง