ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ” (Seed Production and Quality Assessment)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ (Seed Production and Quality Assessment)” ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตสินค้าเกษตร อาทิ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ที่รับผิดชอบด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่   http://postharvest.cmu.ac.th/2019/06/3629/ ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2562

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 2,500 บาท/ท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 094-4416963 (นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-25 13:58:01
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1086 ครั้ง