รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

             ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ จำนวน 1 ร้าน พื้นที่ขนาด 4x6 ตารางเมตร จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ เพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องหน่วยกายภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944015 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามประกาศนี้

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการร้านภ่านเอกสารและงานพิมพ์

1.2 เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ และสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้

2. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ดำเนินการ

2.1 กำหนดยื่นใยสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. และจะทำการเปิดซองเสนอราคาและดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์

2.2 ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ป้ายประกาศของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม

3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอหรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกผู้เช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นเกษตรศาสตร์เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นเสนอราคาเช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

************************************

บริการถ่ายเอกสาร

1. ประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสาร

1.1 เครื่องถ่ายเอกสารต้องมีคุณภาพดี และมีความเร็วในการถ่ายสำเนาไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (กระดาษ A4)

1.2 สามารถถ่ายเอกสารได้ภาพที่มีความคมชัด สำเนาไม่หลุดลอกและเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลายาวนานภาพถ่ายเอกสารไม่มีเงาดำ หรือรอยเปื้อนของผงหมึกถ่ายเอกสาร

1.3 สามารถถ่ายเอกสารได้ทุกประเภท

1.3.1. ถ่ายกระดาษธรรมดาทั่วไป

- ขนาด 8 ½" x 11¾" = A4

- ขนาด 8 ½" x 14" = F4

- ขนาด 8 ½" x 11" = Letter

- ขนาด 10" x 14" = B4

- ขนาด 12" x 17" = A3

1.3.2 สามารถถ่ายสมุดจดงานแบบพิเศษ/สมุดโน้ต ฯลฯ

1.3.3 ถ่ายจากต้นฉบับแผ่นใหญ่ๆ เช่น แบบแปลน แผนที่และพิมพ์เขียวได้

1.3.4 ถ่ายเอกสารย่อและขาย ระบบอัตราส่วนและดิจิตอลซูม 25%-800%

2. วัสดุที่นำมาใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร

2.1 กระดาษที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี ความหนาต้องไม่ต่ำกว่า 70 แกรม ต่อตารางเมตร ในทุกขนาดที่ให้บริการ

2.2 ผู้เช่าจะต้องใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพการใช้งานได้นาน สำหรับถ่ายเอกสารราชการที่ต้องการเก็บรักษาไว้หลายปี โดยกระดาษไม่เสื่อม เหลือง หรือกรอบ

2.3 ผู้เช่าต้องจัดหากระดาษทุกขนาด ตามประเภทของการถ่ายเอกสารไว้สำรองตลอดเวลา

3. ระบบการให้บริการถ่ายเอกสาร

3.1 ผู้เช่าจะต้องจัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารอย่างน้อย 2 เครื่องและสำรองอีก 1 เครื่อง

3.2 ผู้เช่าต้องจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารประจำเครื่อง จำนวน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

3.3 ผู้เช่าจะต้องจัดแยกผู้รับงานกับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายเอกสารเป็นคนละคนกัน และสามารถสับเปลี่ยนการถ่ายเอกสารได้เมื่อต้องการงานเร่งรีบ

3.4 จัดให้มีบัตรลำดับการใช้บริการ ก่อน/หลัง พร้อมแบบฟอร์มระบุหน้า และจำนวนแผ่นในการถ่ายเอกสาร

3.5 บริการเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

3.6 แยกการถ่ายเอกสารจำนวน มาก/น้อย/เรียงหน้าออกจากกัน

3.7 จัดให้มีการบริการถ่ายเอกสารตลอดเวลาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดทำการในเวลาราชการ

3.8 ผู้เช่ายินดีปรับปรุงให้บริการโดยยินยอมให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เสนอแนะวิธีการจัดการให้บริการถ่ายเอกสาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.9 ผู้เช่าต้องจัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารทดแทนทันที เมื่อมีเครื่องถ่ายเอกสารเสีย และหรือส่งซ่อม

3.10 ผู้เช่าต้องจัดให้มีป้ายแสดงราคาค่าบริการถ่ายเอกสาร และอัตราส่วนในการลด ในกรณีถ่ายเอกสารจำนวนมาก พร้อมทั้งแสดงชื่อร้านด้วย (ถ้ามี)

4. เงื่อนไขอื่นๆ

4.1 ถ่ายเอกสารราชการฟรี จำนวน 2,000 แผ่นต่อเดือน

บริการงานพิมพ์

- ผู้เช่าต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์(สีและขาวดำ) เพื่อให้บริการงานพิมพ์แก่นักศึกษา

สถานที่ให้บริการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

- อาคารหน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด

อัตราค่าเช่าสถานที่

- เดือนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการให้เช่า

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี - เดือน - วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า 60 วัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการถ่ายเอกสารของผู้เช่า หากได้ผลเป็นที่พอใจก็จะต่ออายุสัญญาเช่าให้อีก 1 ปี ถ้าไม่เป็นที่พอใจจะแจ้งให้ทราบก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา 30 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ

- วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่ากระแสไฟฟ้า

- ผู้เช่าจะต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามปริมาณการใช้ตามจริง

วัสดุครุภัณฑ์

- ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของทางคณะเกษตรศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หากชำรุด ผู้เช่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

- ผู้เช่าต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์มาเอง

บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

- มีความชำนาญในการใช้เครื่องและรู้เทคนิคการถ่ายเอกสาเป็นอย่างดี

- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์

- สามารถสื่อสารและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาทที่ดีต่อผู้บริหาร

- รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณสถานที่ถ่ายเอกสาร


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-30 11:43:00
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1578 ครั้ง