การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร”

วันที่ 4-5 เมษายน  2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และแปลงสาธิตการปลูกพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทั้งความรู้จากการบรรยาย เรื่อง แมลงศัตรูพืชและการเข้าทำลาย เทคนิคและวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืชเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดรน เทคนิคและวิธีการใช้โดรนเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการจริงในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอีกด้วย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-04-09 10:51:45
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1754 ครั้ง