ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก TOR ภาระงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 (กรอกได้ตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2562)

ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR (ภาระงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกภาระงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกภาระงานต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-26 15:57:35
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 856 ครั้ง