การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน”

วันที่ 6 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรมสารฟอสฟีน ความรู้พื้นฐานเรื่องของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่เป็นเป้าหมายในการรม การรมด้วยสารฟอสฟีน  การดูแลรักษาสินค้าที่ได้รับการรม และการจัดการด้านความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 36 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-07 11:40:46
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1495 ครั้ง