การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่

การติดตามประเมินและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ประสานงานโดยนายพงศกร  คำโชติรส  นักบริหารในพระองค์ฯ การฝึกอบรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมของสถานี ฯ ในวันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ย โดย คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-25 15:06:50
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2311 ครั้ง