การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ บ้านปงเหนือ ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

การติดตามประเมินและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ประสานงานโดย นางสาวณิชาภา  จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การทำการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคุณพงษ์พันธ์  นันทขว้าง เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ จังหวัดลำพูน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-25 14:58:46
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1848 ครั้ง