ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

        งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปิดรับสมัครคณาจารย์เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ทุน (3 กระบวนวิชา) แบ่งเป็น กระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยจำนวน 1 ทุนๆละ 5,000 บาท และกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจำนวน 2 ทุนๆละ 7,500 บาท โดยคณาจารย์ที่สนใจสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่งานบริการการศึกษาฯ ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


เอกสารประกอบ : Download แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.docx Download ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน2-61.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-16 16:09:50
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 670 ครั้ง