การฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอะราบิกา (Training on the Trainer)”

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอะราบิกา (Training on the Trainer)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ และ ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอะราบิกา (Training on the Trainer) เพื่อสร้างวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการผลิตกาแฟที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเพาะปลูกและการจัดการแปลงปลูก รวมถึงกระบวนการผลิตกาแฟ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-24 17:20:25
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1240 ครั้ง