การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Classification Analysis by Chemometrics)”

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Classification Analysis by Chemometrics)” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ artificial neural networks (ANNs), multiple class classifications (EDA, LDA, QDA, PLS-DA, supervised-SOMs) และ one class classifications


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-04 17:16:22
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1556 ครั้ง