การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562

งานนโยบายและแผนฯ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, งานบริหารทั่วไป, งานการเงิน การคลังและพัสดุ, หน่วยกายภาพ และหน่วยสารสนเทศ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-26 13:51:47
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2495 ครั้ง