การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops )”

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops )” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย ระบบการลดความชื้นเมล็ดพืชและเทคโนโลยีการลดความชื้นที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพของเมล็ดพืชโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิคการควบคุมกำจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ และโรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชอีกด้วย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-07 18:36:24
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1330 ครั้ง