การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2561  

          ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ ที่มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วเสร็จทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เสนอขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณของคณะฯ รายละเอียดเพิ่มเติม >>>    
        ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนผ่านงานบริหารงานวิจัยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

           1. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เท่านั้น (ทั้งนี้ผลงานที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 จะเบิกจ่ายให้ในปีงบประมาณถัดไป)
           2. เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวาวสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) , Scopus, Pub Med
           3. หรือเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
           4. ทั้งนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคนต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 <<<<แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. >>>>


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-12 16:15:22
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1070 ครั้ง