ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety)” ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของผลิตผลและเทคโนโลยีพลาสมา การใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการลดการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุโรคพืช การลดสารตกค้างในผลิตผลด้วยเทคนิคออกซิเดชัน เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่าย เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิของผลิตผลด้วยระบบสุญญากาศ การวิเคราะห์คุณภาพผลไม้ด้วยเทคนิค NIRs สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลทางการเกษตรในโรงคัดบรรจุ การจัดการศัตรูรุกรานในโรงคัดบรรจุ และการฝึกปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ประกอบการจริง  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหาร

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/XcxnELWejHY3ZgF53

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 053-941426

ภายในวันที่  13 กรกฎาคม 2561

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น !!


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-26 10:03:51
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1415 ครั้ง