สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ประเภทดังนี้

                 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  (MRG) ให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปีทุกคน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สมัครขอรับทุนประเภทดังกล่าว ก่อนการสมัครขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2562 ทำการยื่นข้อเสนอในระบบของ สกว. http://academics.trf.or.th โดยไม่ต้องยื่นข้อเสนอผ่านมหาวิทยาลัยลงนาม (ทั้งนี้ขอส่งสำเนาข้อเสนอโครงการที่ยื่นข้อเสนอในระบบ สกว. มายังงานบริหารวิจัยฯ คณะเพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)     (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
                 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัติแพทย์เฉพาะทางไม่เกิน 5 ปีทุกคน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สมัครขอรับทุนประเภทดังกล่าว ก่อนการสมัครขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2562 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยโดยตำแหน่ง (ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ไม่สามารถขอรับทุนได้) และต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านมหาวิทยาลัย     (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
                 3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง : เมธีวิจัย สกว. (RSA) ผู้ที่สนใจต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านมหาวิทยาลัย และมีหนังสือยืนยันร่วมทุนจากส่วนงานต้นสังกัด     (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

       ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจและประสงค์จะสมัครขอรับทุน  โปรดศึกษาเงื่อนไขการสมัคร  และผู้ที่จะสมัครขอรับทุนประเภทที่ 2-3 ต้องดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ของคณะฯ ก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  (คณะฯ ร่วมสนับสนุนเฉพาะทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ในข้อที่ 3 เท่านั้น) เพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-22 13:47:00
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1263 ครั้ง