ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://goo.gl/p1uvWy ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจะพิจารณาผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำหรับบุคลากรใน มช. จำกัดจำนวนผู้รับการฝึกอบรม 20 คน เท่านั้น ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน วช.

        หมายเหตุ : เพื่อป้องกันปัญหาการส่งเอกสารล่าช้า ขอให้ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลใบสมัครแบบออนไลน์  ซึ่ง มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในใบสมัคร พร้อมแนบ หนังสือรับรองที่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา ในระบบออนไลน์ด้วย หากไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการอุทธรณ์ผลการพิจารณา การกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากลำดับการส่งใบสมัครในระบบออนไลน์

เอกสารประกอบ

โครงการลูกไก่ 2561
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ลูกไก่ 2561 CMU มช. รุ่นที่ 4


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-10 14:02:41
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 968 ครั้ง