ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร ประจำปี 2562 - 2563

ด้วย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2562 - 2563 โดยผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement และส่งเอกสารได้โดยตรงทางไปรษณีย์ถึง สำนักยุทธศาสตร์อุมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561


เอกสารประกอบ : Download SEAMEO SEARCA.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-08 09:22:02
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 960 ครั้ง