การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว”

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว” ขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ และผู้ที่สนใจ ณ บ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 30 คน โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน การจัดการธาตุอาหารพืช และฝึกปฏิบัติจริง ในบทปฏิบัติการหัวข้อ กระบวนการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น โดย ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และน.ส.พัชราภรณ์  พรหมปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-06 10:40:09
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1505 ครั้ง