ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร”

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา  รัตนาปนนท์ และอาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็ง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-05 16:06:45
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1560 ครั้ง