กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกภาระงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกภาระงานต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-26 11:45:24
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1111 ครั้ง