ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF (รุ่นที่่ 1 - รุ่นที่ 4)

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4) โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ รุ่นใดรุ่นหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ www.eqd.cmu.ac.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับอาจารย์ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณากรอกข้อมูลหลักสูตรของท่านลงในแบบฟอร์มใบงาน และจัดส่งใบงานดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุมฯ มายัง e-mail: learning.eqd@hotmail.com ตามเอกสารแนบ


เอกสารประกอบ : Download form

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-22 15:04:19
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 947 ครั้ง