ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

               ศูนย์บริหารงานวิจัย จึงขอให้คณาจารย์/ นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดำเนินการปรับข้อเสนอโครงการโดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อยื่นขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.ประจำปี 2561 โดยขอให้ส่งเอกสารมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx


เอกสารประกอบ : Download ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-08 11:04:44
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1886 ครั้ง