ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“สารพิษในพืชอาหาร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสารพิษในพืชอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต ผักผลไม้ พืชหัว และธัญพืชต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “สารพิษในพืชอาหาร” ขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษในผักและผลไม้ธัญชาติ ถั่วและนัท และพืชหัวต่างๆ และอาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็งเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การผลัดส่งอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค วิธีปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีห่างไกลพิษภัยสารกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น !! 

สนใจลงทะเบียน ติดต่อได้ที่ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-944031

มือถือ 094-441-6963
 

กำหนดการอบรม

8 มีนาคม 2561

8:30-09:00               ลงทะเบียน

9:00-10:30               บรรยาย หัวข้อ “สารพิษในผักและผลไม้”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

10:30-11:00              รับประทานอาหารว่าง

11.00-12:00              บรรยาย หัวข้อ “สารพิษในธัญชาติ”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

12:00-13:00              รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30              บรรยาย หัวข้อ “สารพิษในถั่วและนัท”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

15:00-15:30              รับประทานอาหารว่าง

15:30-16:30              บรรยาย หัวข้อ “สารพิษในพืชหัว”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

9 มีนาคม 2561

9:00-10:30               บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ”

                             โดย อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็ง

10:30-11:00              รับประทานอาหารว่าง

11.00-12:00             บรรยาย หัวข้อ “การผลัดส่งอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค”

                             โดย อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็ง

12:00-13:00              รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30              บรรยาย หัวข้อ “วิธีปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีห่างไกลพิษภัยสารกำจัดศัตรูพืช ”

                             โดย อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็ง

15:00-15:30              รับประทานอาหารว่าง

15:30-16:30             บรรยาย หัวข้อ “การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยตามโดยมาตรฐานสากล ”

                             โดย อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  ใจแข็ง


เอกสารประกอบ : Download แผ่นพับอบรม -16-01-18

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-10 12:48:01
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1334 ครั้ง