ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี จำนวน 16 คน เหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงประสงค์ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ไม่จำกัดสาขาวิชา) โดยเสนอชื่อคณะละ 1 คน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครดังระบุในเอกสารแนบ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ส่งเอกสารผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม 2561)


เอกสารประกอบ : Download ASEM Work Placement Programme Download AWPP_Application-Form Download AWPP_Assessment Download AWPP_Internship-Agreement Download AWPP_Student-Report

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-05 14:13:45
เผยแพร่โดย : มณี พสุธรรม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 803 ครั้ง