ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทำหน้าที่คู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทำหน้าที่คู่มิตร (Buddy)

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์

เวลา 13:00 – 14:30 น.

 1. น.ส. พุทธภาคย์ สามลทา
 2. นายปวิช ตุ่นคำ
 3. น.ส. ชวัลลักษณ์ มีสุวรรณ
 4. น.ส. ปรียาภรณ์ จองแหลง
 5. น.ส. ณีรนุช สุมามาลย์
 6. น.ส. เพ็ญพิชชา ศุภไพบูลย์กิจ
 7. น.ส. แก้วสิริกาญจน์ วงศ์ษา
 8. น.ส. ธันยณัฐ รุ่งรังษี
 9. น.ส. ศิริขวัญ เถาว์วัลย์
 10. น.ส. อมรรัตน์ ผลคำแปง
 11. น.ส. กาญจนา แสนคำ
 12. นายพีรภัทร ชูเอิน
 13. น.ส. ศิริวรรณ ขันพิจิตร
   
  เวลา 14:30 – 16:00 น.
 14. น.ส. วัชรมน เพชรคง
 15. น.ส. ซาจิโกะ ฮิกาชิคาตะ
 16. น.ส. สุพิมพ์ เขียวกันยะ
 17. น.ส. ทิพย์วรินทร์ นามมงคล
 18. น.ส. กรกมล ปาลี
 19. น.ส. แอลนาริสต์ เขื่อนคุ้ม
 20. น.ส. จณิสชา อ่ำดอนกลอย
 21. น.ส. จณิสตา อ่ำดอนกลอย
 22. น.ส. ณัฐณิชา อนันต์ประดิษฐ์
 23. น.ส. สมฤทัย วาณิชยไพศาล
 24. นายวสุภัทร กวนหลวง
 25. นายรณกฤต พร้อมสุภา
 26. น.ส. จิราพร แสงต๊ะ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-01 09:55:40
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1181 ครั้ง