คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ประเมินจากประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

15.00 - 16.30 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี ให้การต้อนรับ Ms. Fujioka Rika ผู้ประเมินจากประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าพบคณบดีและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อประเมินความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีแผนการวิจัยเรื่อง การจัดการโรคแบบผสมผสานด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มรายย่อยบนพื้นที่ภูเขาเขตร้อน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การวิจัยด้านอาหารและการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Agriculture and Food Research Organization: NARO) โดยแผนการวิจัยในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนทุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Japan Science and Technology Agency (JST) จากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 367 ครั้ง