พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2560

09.00 - 13.00 น. ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 
รวมทั้งได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ในโอกาสดังกล่าว คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1.    รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กองทุนอธิการบดี พ.ศ. 2559-2560)
2.    รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
 (รางวัลช้างทองคำ)
3.    ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
4.    ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โดอนันต์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
5.    อาจารย์ ดร.ชาติชาย เขียวงามดี รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก เรื่อง “การพยากรณ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของดัชนีเครดิตดีฟอลต์สวอปในเอเชีย : นัยต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย 
- ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจียนซู หลิว
6.    นายมนตรี สิงหะวาระ รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก เรื่อง “การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างรายได้และความมั่นคงทางพลังงานชีวภาพของชุมชน” 
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย 
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 67 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3065 ครั้ง