คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คว้า 8 รางวัล ในการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

08.30 - 16.30 น. อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

               คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 8 รางวัล ในการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลนักวิจัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น ปี 2559                                                                         
          นายนิพนธ์ กิติดี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย นักวิจัยเยาวชนพืชสวน ปี 2559                                    

            นายพสุธร อุ่นอมรมาศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี อ.ดร.สรณะ สมโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

  1. นายนิพนธ์ กิติดี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง “ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโต และการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูและนางอั้วสาคริก”

  2. นางสาวนันทภรณ์ เตจะสร้อย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อเรื่อง “ผลของอุณหภูมิต่ำในการชักนำการออกดอกของหอมหัวใหญ่”

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

  1. นายประพัฒน์ นิโยนรัมย์ และอ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานเรื่อง “การประเมินพันธุ์คะน้าลูกผสม”

  2. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ นางสาวจันทรา อุปาลี นางสาวนฤภร เทพสุวรรณ์ และอ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “อิทธิพลของปุ๋ยวีสต้า เคเอส ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอ ระยะผลแก่ทางการค้า”

  3. นางสาวจุรีรัตน์ คำธรรม และผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์คลุกหัวพันธุ์และพ่นทางใบ เพื่อควบคุมแบคทีเรีย Acidovorax cattleyae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของกล้วยไม้ดินนางกราย”

  4. นางสาวพรนิภา ถาโน และผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑ์จาก Bacillus amloliquefaciens เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา (Curcuma alismatifolia)”


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 4583 ครั้ง