โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559

07.00 - 07.00 น.

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการยืม การส่งใช้คืน การเก็บรักษาและการตรวจสอบ และข้อควรระวังในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อลดความผิดพลาดและความล่าช้าในการเบิกจ่าย โดยมี นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ นักการเงินและบัญชี เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม/ประเด็นสงสัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2059 ครั้ง