การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

09.00 - 15.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน และวิทยากร ในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  และนางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 176 ครั้ง